Thông báo về việc tham dự vòng phỏng vấn Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2020

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG.