Thông báo về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG.