Thông báo về việc học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG.