Thông báo về việc Hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học.

1398_BGDDT_GDTC hd hs đi học tro lai

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG.