CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 – CÁC MẪU ĐƠN DÀNH CHO HỌC SINH VÀ CMHS

huong dan thu tuc hanh chinh   

KH cai cach hanh chinh 2021 THPT Sơn Trà

Nội dung thu tuc hanh chinh

QUYẾT ĐỊNH công khai TTHC

Các mẫu đơn:

Mau 1_Don xin rut ho so

Mau 2_Don xin cap ban sao hoc ba

Mau 3_Xac nhan ket qua hoc tap

Mau 4_Don chuyen truong

Mau 5_Xac nhan dang hoc

Mau 6_Don phuc khao

Mau 7 don mien giam học phí
Mau 8 don de nghi ho tro chi phi hoc tap
  BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG.